LEES DE VOLGENDE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT

Wie zijn we? Waar is deze Site voor bedoeld?

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") regelen uw gebruik van de website https://www.veltuff.com ("website "). De Site is eigendom van en wordt beheerd door Veltuff A/S, met als vestigingsplaats:Jydekrogen 18 2625 Vallensbæk Denemarken . CVR/BTW-nummer 41477032 ("VELTUFF®" of "we"). We zijn bereikbaar via onze pagina Contact , beheerd door onze Klantenservice. We gebruiken de Site om reclame te maken voor en informatie te verstrekken over VELTUFF®-producten, evenals over VELTUFF®-showrooms en promotionele initiatieven.

Op de Site kunt u ook VELTUFF®-producten kopen. In het geval dat u producten op de Site koopt, is de aankoop onderworpen aan onze Servicevoorwaarden.

Information
VELTUFF A/S
Jydekrogen 18, 2625 Vallensbæk Denmark
+45 43 75 75 11
customerservice.eu@veltuff.com
CVR/VAT Number 41477032
Handelsregisternummer HRB126127

Wat als ik wordt gevraagd om me te registreren en een account te openen?

Om toegang te krijgen tot specifieke functionaliteiten van de Site (bijvoorbeeld om uw bestelgeschiedenis te bekijken of een ontvangstbewijs te ontvangen), moet u zich registreren en een persoonlijk account openen (“Account”). U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account, tenzij uw Account aantoonbaar werd gebruikt door een derde partij zonder uw toestemming. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw toegangsgegevens en het vertrouwelijk houden ervan. VELTUFF® is niet aansprakelijk voor verlies of schade die u oploopt als gevolg van uw niet-naleving van deze verplichtingen. VELTUFF® kan uw account op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen of opschorten als:

  1. VELTUFF® van mening is dat u uw account gebruikt in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden
  2. VELTUFF® van mening is dat een derde partij uw account gebruikt zonder uw toestemming
  3. Voor redelijke beveiligings- of onderhoudsdoeleinden.

U kunt uw account op elk moment annuleren door contact op te nemen met de klantenservice via onze contactpagina.

Welke persoonlijke gegevens met betrekking tot mij worden door VELTUFF® verwerkt?

Om u toegang te geven tot de functionaliteiten van de Site, inclusief gebieden voor geregistreerde gebruikers of abonnementen op een nieuwsbrief, kunnen we u vragen om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. De verwerkingsactiviteiten die we op dergelijke gegevens uitvoeren, worden beschreven in ons Privacybeleid. Als u het niet eens bent met onze praktijken en ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens, nodigen wij u uit om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van deze Site.

Wat als ik inhoud of opmerkingen upload die door mij zijn gegenereerd?

De site bevat gedeeltes waarmee gebruikers door gebruikers gegenereerde inhoud kunnen uploaden ("UGC"), u kunt bijvoorbeeld de mogelijkheid krijgen om foto's te uploaden of opmerkingen te plaatsen.  Met betrekking tot dergelijke UGC is VELTUFF® slechts een hostingprovider en aanvaardt het geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud zelf.

U mag geen UGC verstrekken die onwettig, obsceen, onfatsoenlijk of lasterlijk is, die raciale, etnische, seksuele discriminatie of haat bevordert of die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden of rechten op de bescherming van persoonsgegevens. U mag geen UGC verstrekken die gegevens, inclusief afbeeldingen, van minderjarigen bevat. VELTUFF® behoudt zich het recht voor om UGC die, naar eigen goeddunken, niet aan de bovenstaande vereisten voldoet, van de Site te verwijderen. In het geval dat dergelijke UGC van de Site wordt verwijderd, kan het account van de relevante uploader worden opgeschort of beëindigd.

Wie is eigenaar van de inhoud en materialen op deze site?

De informatie op deze Site, samen met alle materialen die hierin zijn opgenomen, is het auteursrechtelijk beschermde werk van VELTUFF®. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN . Enkele pagina's of materialen kunnen verschillende eigendomsverklaringen bevatten.

Alle geregistreerde namen en handelsmerken op deze Site zijn geregistreerde handelsmerken van BACA Workwear and Safety Ltd of haar gelieerde entiteiten. Behalve zoals uitdrukkelijk verleend in dit onderdeel (of aan u specifiek schriftelijk), verlenen noch Veltuff A/S, het merk VELTUFF® of zijn leveranciers enig expliciet of impliciet recht aan wie dan ook voor patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

Door UGC op de Site in te dienen, garandeert u dat u het recht hebt om dit te doen en dat u, waar nodig, alle benodigde toestemmingen hebt verkregen van de relevante derde partijen (bijvoorbeeld houders van intellectuele eigendomsrechten of persoonsgegevens). Dergelijke inhoud wordt als niet-vertrouwelijk en niet-eigendom beschouwd. Met betrekking tot de UGC die door u wordt geleverd, verleent u VELTUFF® een onbeperkte, exclusieve, wereldwijde, sublicentieerbare, gratis licentie om dergelijke UGC op enigerlei wijze en voor elk doel te gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot opslaan, bewaren, kopiëren , reproduceren, publiceren, posten, verzenden, distribueren, weergeven, wijzigen, vertalen, opnemen in andere materialen en het op enigerlei wijze commercieel exploiteren. VELTUFF® vraagt u daarom om ons via de Site geen inhoud, items of informatie te sturen waarvan u niet wilt dat deze onderworpen worden aan de bovenstaande voorwaarden.

Wat is de aansprakelijkheid van VELTUFF® voor iets dat fout kan gaan bij het gebruiken van deze Site?

We werken er hard aan om deze Site interessant en gebruiksvriendelijk te maken, maar we kunnen niet garanderen dat onze gebruikers altijd alles naar hun zin zullen vinden. Lees deze disclaimer zorgvuldig door voordat u onze Site gebruikt.

U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS. WEGENS HET AANTAL MOGELIJKE BESCHIKBARE INFORMATIEBRONNEN EN DE INTRINSIEKE GEVAREN EN ONZEKERHEDEN VAN DE ELEKTRONISCHE DISTRIBUTIE, KUNNEN ER VERTRAGINGEN, WEGLATINGEN, ONNAUWKEURIGHEDEN OF ANDERE PROBLEMEN MET DERGELIJKE INFORMATIE ZIJN. ALS U VERTROUWT OP DEZE SITE OF ENIG MATERIAAL DAT DEZE BESCHIKBAAR STELT, DOET U DIT OP EIGEN RISICO.

DEZE SITE WORDT U GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE FOUTEN EN ZOALS BESCHIKBAAR. DEZE SITE, BACA WORKWEAR AND SAFETY LTD, HET MERK VELTUFF®, ELK VAN DE BIJDRAGERS AAN DEZE SITE EN HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS KUNNEN NIET DE AFWEZIGHEID VAN DEFECTEN, NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, NIET-INBREUK, ONGESCHIKTHEID OF GESCHIKTHEID VAN DEZE SITE GARANDEREN EN DOEN DAT OOK NIET, NOCH GARANDEREN ZE DAT DEZE SITE FOUTVRIJ, DOORLOPEND BESCHIKBAAR, VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN. WIJ KUNNEN BIJVOORBEELD NIET GARANDEREN DAT HET UITERLIJK EN DE KLEUREN VAN ONZE PRODUCTEN DIE OP DE WEBSITE WORDEN BESCHREVEN, ZOALS GETOOND OP UW MONITOR, OVEREENKOMEN MET DE WERKELIJKE UITSTRALING VAN DE PRODUCTEN ZOALS BESCHIKBAAR IN EEN FYSIEKE OF ONLINE WINKEL.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WET, ZAL ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEIDVELTUFF A/S, HET MERK VELTUFF®, ELK VAN DE BIJDRAGERS AAN DEZE SITE EN HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AGENTEN EN LICENTIEGEVERS OF HUN GELIEERDE ONDERNEMINGEN, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VOOR U OF IEMAND ANDERS DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE SITE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE, SPECIALE, INCIDENTELE, INDIRECTE OF SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT WINSTVERLIES, BEDRIJFSVERLIES, BESPARINGEN, GEGEVENS EN CLAIMS VAN DERDEN VAN DE MOGELIJKHEID DAAROP.

DEZE SITE KAN ELEMENTEN OF LINKS BEVATTEN NAAR WEBSITES DIE WORDEN ONDERHOUDEN DOOR ANDERE BEDRIJVEN, PARTICULIEREN OF AGENTSCHAPPEN DIE TER GEMAK AAN DE GEBRUIKERS WORDEN GELEVERD. DEZE ELEMENTEN OF GEKOPPELDE WEBSITES VALLEN NIET ONDER DE CONTROLE VAN VELTUFF A/S OF VELTUFF® EN WORDEN UITSLUITEND ALS GEMAK GELEVERD. HET INBEGREPEN VAN DERGELIJKE ELEMENTEN OF KOPPELINGEN IMPLICEERT GEEN ENKELE GOEDKEURING, EN NOCH VELTUFF® NOCH VELTUFF A/S BIEDEN ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ITEMS, NOCH ZIJN ZIJ VERANTWOORDELIJK VOOR DE NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE OP DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES. NOCH VELTUFF A/S OF VELTUFF® CONTROLEERT OF BEOORDEELT DE INHOUD VAN DERGELIJKE WEBSITES VAN DERDEN EN RAADT U DAAROM AAN DAT UW TOEGANG TOT WEBSITES VAN DERDEN VIA EEN LINK OP EIGEN RISICO IS. ALLE ASPECTEN MET BETREKKING TOT DERGELIJKE ELEMENTEN OF WEBSITES (INCLUSIEF REGELS VOOR GEBRUIK EN INHOUD) WORDEN BEHEERD DOOR DE RELEVANTE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DERDEN, DIE WIJ U AANRADEN OM TE LEZEN.

Wat is het toepasselijke recht? En de bevoegde rechter bij geschillen?

Uw gebruik van deze Site wordt in alle opzichten beheerst door de wetten van Denemarken. Als zodanig zijn deze disclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen en algemene voorwaarden van toepassing op de wetten van Denemarken, ongeacht de conflicterende wetsregels. De handelsrechtbanken van Denemarken hebben exclusieve jurisdictie in verband met alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Site en/of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van de Site of deze gebruiksvoorwaarden, behalve voor enig recht onder verplichte bepaling van toepasselijk recht om gerechtelijke procedures in te stellen in de gewone verblijfplaats of woonplaats van de gebruikers.

Ingangsdatum: Dit Gebruiksvoorwaardenbeleid is bijgewerkt op 1 september 2021 en is van kracht vanaf die datum.